Compact functional

Our functional can then be written in a compact version as $$ E[\Phi] = \sum_{\mu}^A \langle \mu | \hat{h}_0 | \mu\rangle+ \frac{1}{2}\sum_{\mu\nu}^A\left[\langle \mu\nu |\hat{v}|\mu\nu\rangle-\langle \nu\mu |\hat{v}|\mu\nu\rangle\right]. $$